ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ခ်စ္သူနဲ႔ ျပတ္စဲသြားျပီးဟု ေအသင္ခ်ိဳေဆြ သူမ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပ

Friday, 16 August 2013

ခ်စ္သူနဲ႔ ျပတ္စဲသြားျပီးဟု ေအသင္ခ်ိဳေဆြ သူမ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပ


Photo: ခ်စ္သူနဲ႔ ျပတ္စဲသြားျပီးဟု ေအသင္ခ်ိဳေဆြ သူမ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပ

ေအသင္ န႔ဲ pepsi န႔ဲ ဘာမွဆိုင္ေတ့ာပါဘူး
ဒီေန႔ ကစၿပီး သူနဲ႔ ပတ္သတ္မွဳရွိေတာ့ဘူး
ေအသင္ သူ႕ ကို အမ်ားႀကီးသည္းခံလာခ့ဲပါတယ္
ဒါေပမ့ဲ သူက ဆိုးသတဲ႔ဆိုး ရွဳပ္သတ့ဲရွဳပ္ ပို ရွဳပ္ေနပါတယ္--- အဲဒါေတြကိုေအသင္ ဆက္ပီး သည္းမခံႏဳိင္ေတာ့လို႔ပါ --- သူ႔ ဘဝ န႔ဲသူ
ရွိပါေစေတာ့ သူနဲ႔ ပတ္သတ္တာ ေတြေအသင္ကို ဘာမွ လာ မေျပာပါနဲ႔ --။။။
Source: ေအသင္ခ်ဳိေဆြရဲ့ Wall ေပၚမွကူးယူေဖာ္ျပသည္.
ေအသင္ န႔ဲ pepsi န႔ဲ ဘာမွဆိုင္ေတ့ာပါဘူး
ဒီေန႔ ကစၿပီး သူနဲ႔ ပတ္သတ္မွဳရွိေတာ့ဘူး
ေအသင္ သူ႕ ကို အမ်ားႀကီးသည္းခံလာခ့ဲပါတယ္
ဒါေပမ့ဲ သူက ဆိုးသတဲ႔ဆိုး ရွဳပ္သတ့ဲရွဳပ္ ပို ရွဳပ္ေနပါတယ္--- အဲဒါေတြကိုေအသင္ ဆက္ပီး သည္းမခံႏဳိင္ေတာ့လို႔ပါ --- သူ႔ ဘဝ န႔ဲသူ
ရွိပါေစေတာ့ သူနဲ႔ ပတ္သတ္တာ ေတြေအသင္ကို ဘာမွ လာ မေျပာပါနဲ႔ --။။။
Source: ေအသင္ခ်ဳိေဆြရဲ့ Wall ေပၚမွကူးယူေဖာ္ျပသည္.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...