ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဇနီးျဖစ္သူ၏႐ုပ္အေလာင္းကို ၃၅ ရက္ၾကာ ထိန္းသိမ္းထားခဲ႕သူ

Friday, 1 November 2013

ဇနီးျဖစ္သူ၏႐ုပ္အေလာင္းကို ၃၅ ရက္ၾကာ ထိန္းသိမ္းထားခဲ႕သူ


Photo: ဇနီးျဖစ္သူ၏႐ုပ္အေလာင္းကို ၃၅ ရက္ၾကာ ထိန္းသိမ္းထားခဲ႕သူ
Friday, November 1, 2013

မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ဒါမိုင္အင္ပီ ယံတြင္ေနထိုင္သည့္ အသက္ ၄၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးက ၎၏ အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဇနီး ျဖစ္သူ၏႐ုပ္အေလာင္းကို ၎တို႔ ေနထုိင္သည့္ ႏွစ္ထပ္အိမ္၏အိပ္ ခန္းအတြင္း၌ ၃၅ ရက္ၾကာ ထိန္း သိမ္းထားရွိခဲ့ၿပီး အသက္ရွင္ေနသူ တစ္ဦးပမာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေန ခဲ့သည္။

မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားက ၎အားဇနီးျဖစ္သူအေၾကာင္း ေမးျမန္းၾကေသာအခါ ဇနီးျဖစ္သူ ေသဆံုးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အရိပ္ အႁမြက္မွ်ေျပာၾကားျခင္းမရွိဘဲ မေရမရာသာေျဖဆုိခဲ့သည္။ သို႔ ရာတြင္ ၎တို႔၏ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိသားျဖစ္သူက မိခင္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း သိရွိၿပီး ဖခင္ျဖစ္သူကို မိခင္ေသဆံုးသြား မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွန္တရားကို လက္ခံရန္ ေျဖာင္းဖ်ေနခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့ ထိုသူ က အလမ္ဒါမိုင္ ရဲစခန္းသို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္တြင္ သြားေရာက္ကာ ဇနီးျဖစ္သူမွာ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ကႏွလံုး ေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ ေၾကာင္း ၀န္ခံထြက္ဆိုခဲ့သည္။

ရဲမ်ားက ေသဆံုးသူ၏ ႐ုပ ္အေလာင္းကို ေကာင္းစြာသန္႔စင္ ထားၿပီး အ၀တ္အစားအသစ္မ်ား ၀တ္ဆင္ေပးထားသည္ကို ေတြ႕ ရွိခဲ့ရသည္။ အခန္းကိုလည္း ပုပ္ ပြေနေသာ ႐ုပ္အေလာင္းမွ ထြက္ လာသည့္အနံမ်ားသက္သာေစရန္ ေရေမႊးမ်ားျဖန္းထားသည္ကိုေတြ႕ ရွိခဲ့ၾကရသည္။

ရင္ခဲြစစ္ေဆးခ်က္အရလည္း လူသတ္မႈလကၡဏာမေတြ႕ရွိရဘဲ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကလည္း ထိုစံုတဲြ ကို အလြန္ခ်စ္ခင္ၾကေသာ စံုတြဲ အျဖစ္ သက္ေသခံခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ ဖမ္းဆီး ျခင္းမခံခဲ့ရေပ။ သို႔ရာတြင္ ၎ သည္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈ မ်ားခံယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ဇနီးျဖစ္သူ ေသဆံုးမႈအတြက္ ၄၈ နာရီ အတြင္းအမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ဌာန သို႔ သတင္းပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္မႈကို ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။

Hot News Journal
မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ဒါမိုင္အင္ပီ ယံတြင္ေနထိုင္သည့္ အသက္ ၄၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးက ၎၏ အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဇနီး ျဖစ္သူ၏႐ုပ္အေလာင္းကို ၎တို႔ ေနထုိင္သည့္ ႏွစ္ထပ္အိမ္၏အိပ္ ခန္းအတြင္း၌ ၃၅ ရက္ၾကာ ထိန္း သိမ္းထားရွိခဲ့ၿပီး အသက္ရွင္ေနသူ တစ္ဦးပမာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေန ခဲ့သည္။

မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားက ၎အားဇနီးျဖစ္သူအေၾကာင္း ေမးျမန္းၾကေသာအခါ ဇနီးျဖစ္သူ ေသဆံုးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အရိပ္ အႁမြက္မွ်ေျပာၾကားျခင္းမရွိဘဲ မေရမရာသာေျဖဆုိခဲ့သည္။ သို႔ ရာတြင္ ၎တို႔၏ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိသားျဖစ္သူက မိခင္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း သိရွိၿပီး ဖခင္ျဖစ္သူကို မိခင္ေသဆံုးသြား မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွန္တရားကို လက္ခံရန္ ေျဖာင္းဖ်ေနခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့ ထိုသူ က အလမ္ဒါမိုင္ ရဲစခန္းသို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္တြင္ သြားေရာက္ကာ ဇနီးျဖစ္သူမွာ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ကႏွလံုး ေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ ေၾကာင္း ၀န္ခံထြက္ဆိုခဲ့သည္။

ရဲမ်ားက ေသဆံုးသူ၏ ႐ုပ ္အေလာင္းကို ေကာင္းစြာသန္႔စင္ ထားၿပီး အ၀တ္အစားအသစ္မ်ား ၀တ္ဆင္ေပးထားသည္ကို ေတြ႕ ရွိခဲ့ရသည္။ အခန္းကိုလည္း ပုပ္ ပြေနေသာ ႐ုပ္အေလာင္းမွ ထြက္ လာသည့္အနံမ်ားသက္သာေစရန္ ေရေမႊးမ်ားျဖန္းထားသည္ကိုေတြ႕ ရွိခဲ့ၾကရသည္။

ရင္ခဲြစစ္ေဆးခ်က္အရလည္း လူသတ္မႈလကၡဏာမေတြ႕ရွိရဘဲ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကလည္း ထိုစံုတဲြ ကို အလြန္ခ်စ္ခင္ၾကေသာ စံုတြဲ အျဖစ္ သက္ေသခံခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ ဖမ္းဆီး ျခင္းမခံခဲ့ရေပ။ သို႔ရာတြင္ ၎ သည္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈ မ်ားခံယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ဇနီးျဖစ္သူ ေသဆံုးမႈအတြက္ ၄၈ နာရီ အတြင္းအမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ဌာန သို႔ သတင္းပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္မႈကို ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။

Hot News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...