ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဆုပ္လံုး လ်က္ႏွုန္း

Friday, 1 November 2013

ဆုပ္လံုး လ်က္ႏွုန္း


Photo: ဆုပ္လံုး လ်က္ႏွုန္း 

အေနာက္တိုင္းက သုေတသန ေက်ာင္းသားတို႔ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျပီး ေတြ႔ရွိထားတဲ့ ေတြ႔ရွိခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ 

ယင္း အခ်က္ရ ခ်ိဳခ်ဥ္ ဆုပ္လံုး ( ေလာ္လီေပ့ါ ) ( tootsie roll tootsie pop ) တစ္လံုးကို အလည္ အရုိးအထိ ေရာက္ေအာင္ အရြယ္ရျပီး လူ တစ္ေယာက္ လွ်ာနဲ႔ လ်က္ရင္ အၾကိမ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ပါတယ္။ အၾကိမ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ဆုိတာ ပတ္ပတ္လည္ လ်က္ျခင္း ျဖစ္ျပီး ေဘး တစ္ဘက္တည္းကိုပဲ ဆက္တိုက္ လ်က္မယ္ဆုိရင္ ၂၅၀ ၾကိမ္ လ်က္ရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ပ်မ္းမွ် တြက္ခ်က္ ထားျခင္းပါ။ 

ပံုမွန္အားျဖင့္ Tootsie pop တစ္လံုး လ်က္လို႔ အလယ္စင္တာ ေရာက္ဖု႔ိ ဆုိတာ လွ်ာ အရြယ္အစား၊ လွ်ာရည္၊ လွ်ာရည္ အပူခ်ိန္၊ ဖိအား အစရွိသျဖင့္ တြက္ခ်က္စရာ အခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ သုိ႔ေသာ္ ပ်မ္းမွ် အားျဖင့္ Tootsie pop တစ္လံုး ကို အလယ္ေရာက္ဖို႔ တစ္ဖက္တည္းကေန လ်က္ဖို႔အတြက္ အၾကိမ္ ၂၅၀ ပ်မ္းမွ် လ်က္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref: todyfounout

Aung Kham ( International news for myanmar )
အေနာက္တိုင္းက သုေတသန ေက်ာင္းသားတို႔ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျပီး ေတြ႔ရွိထားတဲ့ ေတြ႔ရွိခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္း အခ်က္ရ ခ်ိဳခ်ဥ္ ဆုပ္လံုး ( ေလာ္လီေပ့ါ ) ( tootsie roll tootsie pop ) တစ္လံုးကို အလည္ အရုိးအထိ ေရာက္ေအာင္ အရြယ္ရျပီး လူ တစ္ေယာက္ လွ်ာနဲ႔ လ်က္ရင္ အၾကိမ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ပါတယ္။ အၾကိမ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ဆုိတာ ပတ္ပတ္လည္ လ်က္ျခင္း ျဖစ္ျပီး ေဘး တစ္ဘက္တည္းကိုပဲ ဆက္တိုက္ လ်က္မယ္ဆုိရင္ ၂၅၀ ၾကိမ္ လ်က္ရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ပ်မ္းမွ် တြက္ခ်က္ ထားျခင္းပါ။

ပံုမွန္အားျဖင့္ Tootsie pop တစ္လံုး လ်က္လို႔ အလယ္စင္တာ ေရာက္ဖု႔ိ ဆုိတာ လွ်ာ အရြယ္အစား၊ လွ်ာရည္၊ လွ်ာရည္ အပူခ်ိန္၊ ဖိအား အစရွိသျဖင့္ တြက္ခ်က္စရာ အခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ သုိ႔ေသာ္ ပ်မ္းမွ် အားျဖင့္ Tootsie pop တစ္လံုး ကို အလယ္ေရာက္ဖို႔ တစ္ဖက္တည္းကေန လ်က္ဖို႔အတြက္ အၾကိမ္ ၂၅၀ ပ်မ္းမွ် လ်က္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref: todyfounout

Aung Kham ( International news for myanmar )

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...