ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: "အင္ဒိုနီးရွားမွ ကမာၻ႕အရက္စက္ဆံုး တိရစာၦန္ရံု"

Saturday, 28 December 2013

"အင္ဒိုနီးရွားမွ ကမာၻ႕အရက္စက္ဆံုး တိရစာၦန္ရံု"


Photo: "အင္ဒိုနီးရွားမွ ကမာၻ႕အရက္စက္ဆံုး တိရစာၦန္ရံု"

တိရစာၦန္ရံုတြင္ ထားရွိေသာ တိရစာၦန္မ်ား၏ ဘဝအေျခအေနမွာ အလြန္စုတ္ခ်ာ ညံ့ဖ်င္းၿပီး ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ႏုိင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ Daily Mail သတင္းစာမွ သတင္းေထာက္ ရစ္ခ်တ္ရွီးယားစ္သည္ ဆူေရယာဘာ တိရစာၦန္ရံုသို႔ ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ သတင္းယူခဲ့သည့္ေနာက္ တိရစာၦန္တို႔၏ သနားစရာ ဘဝအေျခအေနကို ကိုယ္ေတြ႕ သိျမင္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ (၃)လအတြင္း ယင္းတိရစာၦန္ရံုမွ တိရစာၦန္ေကာင္ေရ (၅၀)ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ထမ္းေဟာင္း တစ္ဦးက ရစ္ခ်တ္အား ေျပာျပ အသိေပးခဲ့သည္။ 

PLANET ညေနခင္း သတင္းလႊာ PDF DOWNLOAD: www.planet.com.mm/evening

တိရစာၦန္ရံုတြင္ ထားရွိေသာ တိရစာၦန္မ်ား၏ ဘဝအေျခအေနမွာ အလြန္စုတ္ခ်ာ ညံ့ဖ်င္းၿပီး ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ႏုိင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ Daily Mail သတင္းစာမွ သတင္းေထာက္ ရစ္ခ်တ္ရွီးယားစ္သည္ ဆူေရယာဘာ တိရစာၦန္ရံုသို႔ ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ သတင္းယူခဲ့သည့္ေနာက္ တိရစာၦန္တို႔၏ သနားစရာ ဘဝအေျခအေနကို ကိုယ္ေတြ႕ သိျမင္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ (၃)လအတြင္း ယင္းတိရစာၦန္ရံုမွ တိရစာၦန္ေကာင္ေရ (၅၀)ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ထမ္းေဟာင္း တစ္ဦးက ရစ္ခ်တ္အား ေျပာျပ အသိေပးခဲ့သည္။

PLANET ညေနခင္း သတင္းလႊာ PDF DOWNLOAD: www.planet.com.mm/evening

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...