ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အဆိုေတာ္ ကိုေလးၿဖဳကိုခ်စ္တဲ႕ ပိရိသတ္ေတြအတြက္ အမွတ္တရ ( ေလးၿဖဳရဲ႕ မိသားစုဓာတ္ပံု)

Friday, 18 January 2013

အဆိုေတာ္ ကိုေလးၿဖဳကိုခ်စ္တဲ႕ ပိရိသတ္ေတြအတြက္ အမွတ္တရ ( ေလးၿဖဳရဲ႕ မိသားစုဓာတ္ပံု)

ဒီပံုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်စ္ခင္ေလးစားတဲ ျမန္မာျပည္ရဲ႕
အေအာင္ျမင္ဆံုးအဆိုေတာ္ ကိုေလးျဖဴရဲ႕မိသားစုပံုပါ .....
ထင္ထင္ေပၚေပၚမေနတတ္တဲ့ သူ႕မိသားစုရဲ႕ရွားရွားပါပါးဓါတ္ပံုေလးပါ ...
အမွတ္တရေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ........

Photo By : ထြဋ္ထြဋ္

ဒီပံုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်စ္ခင္ေလးစားတဲ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အေအာင္ျမင္ဆံုးအဆိုေတာ္ ကိုေလးျဖဴရဲ႕မိသား
စုပံုပါ ..... ထင္ထင္ေပၚေပၚမေနတတ္တဲ့ သူ႕မိသားစုရဲ႕ရွားရွားပါပါးဓါတ္ပံုေလးပါ ... အမွတ္တရေဖာ္ျပေပး
လိုက္ပါတယ္ ........ Photo By : ထြဋ္ထြဋ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...