ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အမို်းသမီးမ်ားအတြက္ ကာကြယ္မႈ အျပည့္အ၀ေပးနိုင္မည့္ ပင့္ကူစက္ ရုပ္၀တ္စံု

Monday, 21 January 2013

အမို်းသမီးမ်ားအတြက္ ကာကြယ္မႈ အျပည့္အ၀ေပးနိုင္မည့္ ပင့္ကူစက္ ရုပ္၀တ္စံု


Photo: အမို်းသမီးမ်ားအတြက္ ကာကြယ္မႈ အျပည့္အ၀ေပးနိုင္မည့္ ပင့္ကူစက္ ရုပ္၀တ္စံု

နယ္သာလန္အေျခစိုက္ အမို်းသမီး၀တ္စံု ဒီဇိုင္နာ အေနာ့ခ္၀ီပရီခ်က္ပ္နွင့္ ဗီယက္နမ္ ေဆာ့ဖ္၀ဲအင္ဂ်င္နီယာတို့ ပူးေပါင္းျပီး အမို်းသမီးမ်ားအတြက္ လံုျခံုမႈအျပည့္အ၀ေပးနိုင္ျပီး ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္း က်နေသာ ပင့္ကူစက္ရုပ္၀တ္စံုကို ဖန္တီးျပုလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို၀တ္စံုသည္ လူသားနွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားၾကား ပိုမိုသဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျပုလုပ္ထားသည္။ ၀တ္စံုတြင္ပါရိွသည့္ ပင့္ကူလက္ သဏၭာန္မ်ားသည္ ၀တ္ဆင္သူ၏အနီးသို့ အနၱရာယ္တစ္စံုတစ္ရာ မခ်ဥ္းကပ္နိုင္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖက္ရွင္ေလာကတြင္ အဆင့္ျမင့္စက္ရုပ္ နည္းပညာမ်ား ပိုမိုပါ၀င္လာဖြယ္ ရိွေၾကာင္း အေနာ့ခ္က ဇန္န၀ါရီ ၁၀ရက္က ျပုလုပ္သည့္ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းျပပဲြတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။နယ္သာလန္အေျခစိုက္ အမို်းသမီး၀တ္စံု ဒီဇိုင္နာ အေနာ့ခ္၀ီပရီခ်က္ပ္နွင့္ ဗီယက္နမ္ ေဆာ့ဖ္၀ဲအင္ဂ်င္နီယာတို့ ပူးေပါင္းျပီး အမို်းသမီးမ်ားအတြက္ လံုျခံုမႈအျပည့္အ၀ေပးနိုင္ျပီး ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္း က်နေသာ ပင့္ကူစက္ရုပ္၀တ္စံုကို ဖန္တီးျပုလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို၀တ္စံုသည္ လူသားနွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားၾကား ပိုမိုသဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျပုလုပ္ထားသည္။ ၀တ္စံုတြင္ပါရိွသည့္ ပင့္ကူလက္ သဏၭာန္မ်ားသည္ ၀တ္ဆင္သူ၏အနီးသို့ အနၱရာယ္တစ္စံုတစ္ရာ မခ်ဥ္းကပ္နိုင္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖက္ရွင္ေလာကတြင္ အဆင့္ျမင့္စက္ရုပ္ နည္းပညာမ်ား ပိုမိုပါ၀င္လာဖြယ္ ရိွေၾကာင္း အေနာ့ခ္က ဇန္န၀ါရီ ၁၀ရက္က ျပုလုပ္သည့္ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းျပပဲြတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...