ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထုိင္းႏုိင္ငံ ဖိတ္ေခၚစြန္အလွပဲြေတာ္ ျမန္မာအဖဲြ႕ ပါ၀င္ျပသမည္ ရန္ကုန္ ၊ ၁၉-၂-၂၀၁၃

Monday, 18 February 2013

ထုိင္းႏုိင္ငံ ဖိတ္ေခၚစြန္အလွပဲြေတာ္ ျမန္မာအဖဲြ႕ ပါ၀င္ျပသမည္ ရန္ကုန္ ၊ ၁၉-၂-၂၀၁၃


Photo: ထုိင္းႏုိင္ငံ ဖိတ္ေခၚစြန္အလွပဲြေတာ္ ျမန္မာအဖဲြ႕ ပါ၀င္ျပသမည္
ရန္ကုန္ ၊ ၁၉-၂-၂၀၁၃


ထုိင္းႏုိင္ငံ SATUN ၿမိဳ႕တြင္ လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည့္ 33nd Satun International Kite Festival အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ဖိတ္ေခၚ စြန္အလွပဲြေတာ္ ကုိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ ႐ုိးရာ အားကစား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းလင္းေသာင္း ဦးေဆာင္သည့္ အဖဲြ႕၀င္ ၅ ဦးပါ ျမန္မာ့ ႐ုိးရာ စြန္အလွအဖဲြ႕ သြားေရာက္ ပါ၀င္ ျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စြန္အလွ ပဲြေတာ္တြင္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား ၊ အေမရိကန္ ၊ ဆြစ္ဇာလန္ ၊ အဂၤလန္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ စေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္တုိ႔မွ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံ၏ ႐ုိးရာ စြန္အလွ မ်ားကုိ ျပသၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာ့ ႐ုိးရာ စြန္အလွအဖဲြ႕မွ စြန္အလွ ၃ ခုကုိ ျပသရန္ ရည္ရြယ္ ထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ ႐ုိးရာ အားကစား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ တဲြဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚသက္သက္မာ က ေျပာၾကား ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ထုိင္းႏုိင္ငံ SATUN ၿမိဳ႕တြင္ လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည့္ 33nd Satun International Kite Festival အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ဖိတ္ေခၚ စြန္အလွပဲြေတာ္ ကုိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ ႐ုိးရာ အားကစား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းလင္းေသာင္း ဦးေဆာင္သည့္ အဖဲြ႕၀င္ ၅ ဦးပါ ျမန္မာ့ ႐ုိးရာ စြန္အလွအဖဲြ႕ သြားေရာက္ ပါ၀င္ ျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စြန္အလွ ပဲြေတာ္တြင္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား ၊ အေမရိကန္ ၊ ဆြစ္ဇာလန္ ၊ အဂၤလန္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ စေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္တုိ႔မွ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံ၏ ႐ုိးရာ စြန္အလွ မ်ားကုိ ျပသၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာ့ ႐ုိးရာ စြန္အလွအဖဲြ႕မွ စြန္အလွ ၃ ခုကုိ ျပသရန္ ရည္ရြယ္ ထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ ႐ုိးရာ အားကစား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ တဲြဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚသက္သက္မာ က ေျပာၾကား ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...