ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မန္ယူအသင္းသားေဟာင္းမ်ား ပါဝင္မည့္ ရန္ပံုေငြမွ ရရွိလာေသာ အခေၾကးေငြမ်ားကို လွဴဒါန္းသြားမည္၊ ဧရာဝတီ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွလည္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ သံုးေသာင္း ထပ္မံလွဴဒါန္းရန္ လ်ာထား

Saturday, 27 April 2013

မန္ယူအသင္းသားေဟာင္းမ်ား ပါဝင္မည့္ ရန္ပံုေငြမွ ရရွိလာေသာ အခေၾကးေငြမ်ားကို လွဴဒါန္းသြားမည္၊ ဧရာဝတီ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွလည္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ သံုးေသာင္း ထပ္မံလွဴဒါန္းရန္ လ်ာထား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...