ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မဇၩိမလူမႈကူညီေရးအသင္းမွ အ.ထ.က(ဆန္ဆိုင္း)အတြင္း သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရာ ေၿမြဥအလံုး(၂၀)ခန္႕ေတြ႕ရွိ

Monday, 10 June 2013

မဇၩိမလူမႈကူညီေရးအသင္းမွ အ.ထ.က(ဆန္ဆိုင္း)အတြင္း သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရာ ေၿမြဥအလံုး(၂၀)ခန္႕ေတြ႕ရွိ


Photo: မဇၩိမလူမႈကူညီေရးအသင္းမွ အ.ထ.က(ဆန္ဆိုင္း)အတြင္း သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရာ ေၿမြဥအလံုး(၂၀)ခန္႕ေတြ႕ရွိ
Tuesday, June 11, 2013

အသင္းသားမ်ားမွ ေျမြရွိသည္ဟုသာ သိထားၿပီး ေၿမြဥရွိသည္ကို မသိထားသည့္အတြက္ ခ်ဳံႏြယ္မ်ား ျမက္ပင္မ်ားကို ျမက္ျဖတ္စက္ျဖင့္ ရိတ္သိမ္းသည့္အခါမွာ ေျမြဥမ်ားကို ျမက္ျဖတ္စက္ျဖင့္ ထိမိသြားကာ ေၿမြဥမ်ားအားလံုး ထက္ျခမ္းကြဲသြားခဲ့တာကို ေတြ႕ရခဲ့ရသည္။
ထိုျဖစ္ရပ္ကို အေျခခံ၍ အဆိုးႏွင့္အေကာင္း ဆင္ျခင္မိမည္ဆိုပါက ေနာက္(၁၀)ရက္၀န္းက်င္ဆိုလွ်င္ ေၿမြမ်ားေပါက္ဖြားလာႏိုင္မည္ဟု ယူဆရၿပီး အေကာင္မ်ားေပါက္လာပါက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေစမွာအလြဲပင္၊ ယခုကဲ့သို႕ ခ်ဳံရွင္း၊ ျမက္ရိတ္ စသည့္ ေက်ာင္းတြင္း သန္႕ရွင္းေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာင္းအတြင္း ျခင္ ႏွင့္ ေၿမြ အႏၲာရာယ္ကင္းေ၀းသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူမိပါသည္။

အသင္းသားမ်ားမွ ေျမြရွိသည္ဟုသာ သိထားၿပီး ေၿမြဥရွိသည္ကို မသိထားသည့္အတြက္ ခ်ဳံႏြယ္မ်ား ျမက္ပင္မ်ားကို ျမက္ျဖတ္စက္ျဖင့္ ရိတ္သိမ္းသည့္အခါမွာ ေျမြဥမ်ားကို ျမက္ျဖတ္စက္ျဖင့္ ထိမိသြားကာ ေၿမြဥမ်ားအားလံုး ထက္ျခမ္းကြဲသြားခဲ့တာကို ေတြ႕ရခဲ့ရသည္။
ထိုျဖစ္ရပ္ကို အေျခခံ၍ အဆိုးႏွင့္အေကာင္း ဆင္ျခင္မိမည္ဆိုပါက ေနာက္(၁၀)ရက္၀န္းက်င္ဆိုလွ်င္ ေၿမြမ်ားေပါက္ဖြားလာႏိုင္မည္ဟု ယူဆရၿပီး အေကာင္မ်ားေပါက္လာပါက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေစမွာအလြဲပင္၊ ယခုကဲ့သို႕ ခ်ဳံရွင္း၊ ျမက္ရိတ္ စသည့္ ေက်ာင္းတြင္း သန္႕ရွင္းေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာင္းအတြင္း ျခင္ ႏွင့္ ေၿမြ အႏၲာရာယ္ကင္းေ၀းသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူမိပါသည္။
မဇၩိမလူမွဳကူညီေရးအသင္း 


Tachileik

အသင္းသားမ်ားမွ ေျမြရွိသည္ဟုသာ သိထားၿပီး ေၿမြဥရွိသည္ကို မသိထားသည့္အတြက္ ခ်ဳံႏြယ္မ်ား ျမက္ပင္မ်ားကို ျမက္ျဖတ္စက္ျဖင့္ ရိတ္သိမ္းသည့္အခါမွာ ေျမြဥမ်ားကို ျမက္ျဖတ္စက္ျဖင့္ ထိမိသြားကာ ေၿမြဥမ်ားအားလံုး ထက္ျခမ္းကြဲသြားခဲ့တာကို ေတြ႕ရခဲ့ရသည္။
ထိုျဖစ္ရပ္ကို အေျခခံ၍ အဆိုးႏွင့္အေကာင္း ဆင္ျခင္မိမည္ဆိုပါက ေနာက္(၁၀)ရက္၀န္းက်င္ဆိုလွ်င္ ေၿမြမ်ားေပါက္ဖြားလာႏိုင္မည္ဟု ယူဆရၿပီး အေကာင္မ်ားေပါက္လာပါက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေစမွာအလြဲပင္၊ ယခုကဲ့သို႕ ခ်ဳံရွင္း၊ ျမက္ရိတ္ စသည့္ ေက်ာင္းတြင္း သန္႕ရွင္းေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာင္းအတြင္း ျခင္ ႏွင့္ ေၿမြ အႏၲာရာယ္ကင္းေ၀းသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူမိပါသည္။

အသင္းသားမ်ားမွ ေျမြရွိသည္ဟုသာ သိထားၿပီး ေၿမြဥရွိသည္ကို မသိထားသည့္အတြက္ ခ်ဳံႏြယ္မ်ား ျမက္ပင္မ်ားကို ျမက္ျဖတ္စက္ျဖင့္ ရိတ္သိမ္းသည့္အခါမွာ ေျမြဥမ်ားကို ျမက္ျဖတ္စက္ျဖင့္ ထိမိသြားကာ ေၿမြဥမ်ားအားလံုး ထက္ျခမ္းကြဲသြားခဲ့တာကို ေတြ႕ရခဲ့ရသည္။
ထိုျဖစ္ရပ္ကို အေျခခံ၍ အဆိုးႏွင့္အေကာင္း ဆင္ျခင္မိမည္ဆိုပါက ေနာက္(၁၀)ရက္၀န္းက်င္ဆိုလွ်င္ ေၿမြမ်ားေပါက္ဖြားလာႏိုင္မည္ဟု ယူဆရၿပီး အေကာင္မ်ားေပါက္လာပါက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေစမွာအလြဲပင္၊ ယခုကဲ့သို႕ ခ်ဳံရွင္း၊ ျမက္ရိတ္ စသည့္ ေက်ာင္းတြင္း သန္႕ရွင္းေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာင္းအတြင္း ျခင္ ႏွင့္ ေၿမြ အႏၲာရာယ္ကင္းေ၀းသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူမိပါသည္။
မဇၩိမလူမွဳကူညီေရးအသင္း


Tachileik

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...