ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: PSY သီခ်င္းဗီဒီယုိမ်ား YouTube တြင္ ၾကည့္႐ႈမႈ အေရအတြက္ ၃ ဘီလ်ံေက်ာ္လြန္

Friday, 12 July 2013

PSY သီခ်င္းဗီဒီယုိမ်ား YouTube တြင္ ၾကည့္႐ႈမႈ အေရအတြက္ ၃ ဘီလ်ံေက်ာ္လြန္


Photo: PSY သီခ်င္းဗီဒီယုိမ်ား YouTube တြင္ ၾကည့္႐ႈမႈ အေရအတြက္ ၃ ဘီလ်ံေက်ာ္လြန္
Friday, 12 July 2013

PSY ၏ သီခ်င္းဗီဒီယုိမ်ားကို YouTube ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ၾကည့္ရႈမႈ အႀကိမ္အေရအတြက္ (၃)ဘီလ်ံ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီဟု သိရွိရသည္။PSY သည္ ယခုအခါ Billboard ၏ Social 50 စာရင္းတြင္ အဆင့္မ်ားစြာ ခုန္တက္လာၿပီး ထိပ္ပိုင္းနား ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ 

Gangnam Style သီခ်င္းႏွင့္ နာမည္ႀကီးခဲ့ေသာ ေတာင္ကိုရီးယား Rapper သည္ ယခုအခါ YouTubeတြင္ လူၾကည့္အမ်ားဆံုး ခံရသည့္ စာရင္း၌ အဆင့္(၅) ခ်ိတ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 

ယင္းသည္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေကာက္ယူေသာ စစ္တမ္းတြင္မူ အဆင့္(၂၉)သာ ရွိေနခဲ့ေသးသည္။ PSY၏ YouTube Channel တစ္ခုတည္းတြင္ ၾကည့္ရႈသူ အေရအတြက္ (၃)ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး Socail 50 စာရင္းအရမူ အဆင့္(၆)တြင္ ရွိေနသည္။

Social 50ကမူ YouTube တစ္ခုတည္းတြင္ မကဘဲ Vevo၊ Facebook၊ Twitter၊ SoundCloud၊ Wikipedia၊ MySpace ႏွင့္ Instagram စေသာ ေနရာမ်ားတြင္ပါ ပရိသတ္၏ ၾကည့္ရႈမႈ၊ မွ်ေဝမႈ၊ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို အေျခခံ ေကာက္ႏုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

YouTube၏ အဆိုအရ Gangnam Style သီခ်င္းဗီဒီယုိသည္ ၾကည့္ရႈသူ အေရအတြက္ (၁.၇)ဘီလ်ံ ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး YouTube သမိုင္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၾကည့္ရႈမႈ (၂)ဘီလ်ံအထက္ ျမင့္တက္မည့္ ဗီဒီယို ျဖစ္လာႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

Social 50တြင္ ထိပ္ဆံုးေနရာ၌ ဂ်က္စတင္ဘီဘာ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေနရာတြင္ ေတလာဆြစ္ဖ္က ရပ္တည္ေနသည္။ Billboard၏ 
Socail 50စာရင္းတြင္ လက္ရွိ ထိပ္ဆံုး(၁၀)ေနရာ စာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

၁။ ဂ်က္စတင္ဘီဘာ
၂။ ေတလာဆြစ္ဖ္
၃။ ဘီယြန္းစ္
၄။ ရီဟန္နာ
၅။ ဂ်က္စတင္တင္းဘားလိတ္ခ္
၆။ PSY
၇။ ဂ်နီဖာလိုပက္ဇ္
၈။ ဘရူႏိုမားစ္
၉။ ကန္းဒရစ္ခ္လာမာ
၁၀။ P!nk

Planet Myanmar Network
PSY ၏ သီခ်င္းဗီဒီယုိမ်ားကို YouTube ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ၾကည့္ရႈမႈ အႀကိမ္အေရအတြက္ (၃)ဘီလ်ံ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီဟု သိရွိရသည္။PSY သည္ ယခုအခါ Billboard ၏ Social 50 စာရင္းတြင္ အဆင့္မ်ားစြာ ခုန္တက္လာၿပီး ထိပ္ပိုင္းနား ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

Gangnam Style သီခ်င္းႏွင့္ နာမည္ႀကီးခဲ့ေသာ ေတာင္ကိုရီးယား Rapper သည္ ယခုအခါ YouTubeတြင္ လူၾကည့္အမ်ားဆံုး ခံရသည့္ စာရင္း၌ အဆင့္(၅) ခ်ိတ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ယင္းသည္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေကာက္ယူေသာ စစ္တမ္းတြင္မူ အဆင့္(၂၉)သာ ရွိေနခဲ့ေသးသည္။ PSY၏ YouTube Channel တစ္ခုတည္းတြင္ ၾကည့္ရႈသူ အေရအတြက္ (၃)ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး Socail 50 စာရင္းအရမူ အဆင့္(၆)တြင္ ရွိေနသည္။

Social 50ကမူ YouTube တစ္ခုတည္းတြင္ မကဘဲ Vevo၊ Facebook၊ Twitter၊ SoundCloud၊ Wikipedia၊ MySpace ႏွင့္ Instagram စေသာ ေနရာမ်ားတြင္ပါ ပရိသတ္၏ ၾကည့္ရႈမႈ၊ မွ်ေဝမႈ၊ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို အေျခခံ ေကာက္ႏုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

YouTube၏ အဆိုအရ Gangnam Style သီခ်င္းဗီဒီယုိသည္ ၾကည့္ရႈသူ အေရအတြက္ (၁.၇)ဘီလ်ံ ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး YouTube သမိုင္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၾကည့္ရႈမႈ (၂)ဘီလ်ံအထက္ ျမင့္တက္မည့္ ဗီဒီယို ျဖစ္လာႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

Social 50တြင္ ထိပ္ဆံုးေနရာ၌ ဂ်က္စတင္ဘီဘာ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေနရာတြင္ ေတလာဆြစ္ဖ္က ရပ္တည္ေနသည္။ Billboard၏
Socail 50စာရင္းတြင္ လက္ရွိ ထိပ္ဆံုး(၁၀)ေနရာ စာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

၁။ ဂ်က္စတင္ဘီဘာ
၂။ ေတလာဆြစ္ဖ္
၃။ ဘီယြန္းစ္
၄။ ရီဟန္နာ
၅။ ဂ်က္စတင္တင္းဘားလိတ္ခ္
၆။ PSY
၇။ ဂ်နီဖာလိုပက္ဇ္
၈။ ဘရူႏိုမားစ္
၉။ ကန္းဒရစ္ခ္လာမာ
၁၀။ P!nk

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...