ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တ႐ုတ္ႏွစ္ကူးပြဲေတာ္ရက္ ကားလမ္္းမေပၚ ေစ်းေရာင္း ခ်ခြင့္ ေလးေပပတ္လည္အတြက္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း၀န္းက်င္ ေပးေဆာင္ေနရ

Wednesday, 6 February 2013

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တ႐ုတ္ႏွစ္ကူးပြဲေတာ္ရက္ ကားလမ္္းမေပၚ ေစ်းေရာင္း ခ်ခြင့္ ေလးေပပတ္လည္အတြက္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း၀န္းက်င္ ေပးေဆာင္ေနရ


Photo: ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တ႐ုတ္ႏွစ္ကူးပြဲေတာ္ရက္ ကားလမ္္းမေပၚ ေစ်းေရာင္း ခ်ခြင့္ ေလးေပပတ္လည္အတြက္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း၀န္းက်င္ ေပးေဆာင္ေနရ

လမ္းစည္းကမ္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္း တိုးတက္ လိုက္နာေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာမွ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနခ်ိန္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အေၾကာင္းျပဳ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လသာၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း (လမ္းမေတာ္ ႏွင့္လသာလမ္းၾကား ၀ဲဘက္ယာဥေၾကာသံုးေၾကာလမ္းမေပၚ)တြင္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား ၆ ရက္မွ ၈ ရက္ အထိ သံုးရက္ရာင္းခ်ခြင့္ကို NGO အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း၊ ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ ႏႈန္းတို႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနသည္ဟု ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳကဒ္မ်ားႏွင့္ တကြ ေစ်းသည္မ်ားမွ ဆိုပါသည္။
ေလးေပပတ္လည္၀န္းက်င္ရွိ အကြက္ငယ္တစ္ကြက္လွ်င္ ေနရာအလိုက္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း၊ ႏွစ္ ေသာင္းငါးေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ ေစ်းသည္မ်ားထံမွ ေငြယူကဒ္ေပးေနသည္ကို

 ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ NGO အဖြဲ႕အစည္း အမည္တပ္၍ ကဒ္ေပၚတြင္ ေရးသားထားေသာ္လည္း ဓာတ္ပံုအေၾကာင္းအရာမ်ား ေစ်းသည္ကို ျဖည့္ခိုင္းျခင္း မရွိေၾကာင္း ယင္းဧရိယာတြင္ အကြက္ငယ္ေပါင္း ရာခ်ီရွိၿပီး ေငြေၾကးအားျဖင့္ သိန္းတစ္ရာ၀န္းက်င္ရရွိႏိုင္ ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူလမ္းမေပၚတြင္ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပ ေငြေကာက္ခံေစ်းေရာင္း ခ်ခြင့္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္မ်ားသြားလာမႈလမ္းေၾကာင္းေျပာင္း ေျပးဆြဲေနရသည္ဟု ခရီးသည္မ်ား မွ ဆိုပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာမွပလက္ေဖာင္း လူသြားစႀကၤန္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္၍လည္းေကာင္း၊ ဂဏန္းနံပါတ္ပါ ေသာ လမ္းသြယ္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳရာတြင္ ေစ်းေကာက္အေနျဖင့္ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမရွိ သကဲ့သို႔ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွစ၍ လမ္းေဘး ယာဥ္ရပ္နားမႈမ်ားတြင္ အခေၾကးေငြေကာက္ခံေနေသာ ဇုန္မ်ားတြင္ အခမဲ့ ရပ္နားခြင့္ျပဳမည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္အတြင္း လမ္းသြယ္အတြင္း တရားပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ပင္ အမ်ားျပည္သူသြားလာမႈကို ဦးစားေပးၿပီးမွ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ အမ်ားသံုးကားလမ္းမေပၚတြင္ ေငြေၾကး အမ်ားအျပား၊ ေစ်းသည္ကေလးမ်ားထံမွ တရား၀င္ေျပစာေပးျခင္း၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျပည့္စံုစြာေရးသြင္းမႈ မရွိျခင္း၊ ေကာက္ခံသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ ေဖာ္ျပမႈမရွိျခင္းတို႔အျပင္ ရရွိသည့္ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူအမ်ားသိသာျမင္သာေအာင္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားရွိမွသာ ယခုကာလ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယ ပေပ်ာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးရာေရာက္သည္ဟု ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းအသံုးျပဳသူမ်ား မွဆို သည္။

Myanmar Daily Newsလမ္းစည္းကမ္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္း တိုးတက္ လိုက္နာေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာမွ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနခ်ိန္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အေၾကာင္းျပဳ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လသာၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း (လမ္းမေတာ္ ႏွင့္လသာလမ္းၾကား ၀ဲဘက္ယာဥေၾကာသံုးေၾကာလမ္းမေပၚ)တြင္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား ၆ ရက္မွ ၈ ရက္ အထိ သံုးရက္ရာင္းခ်ခြင့္ကို NGO အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း၊ ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ ႏႈန္းတို႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနသည္ဟု ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳကဒ္မ်ားႏွင့္ တကြ ေစ်းသည္မ်ားမွ ဆိုပါသည္။
ေလးေပပတ္လည္၀န္းက်င္ရွိ အကြက္ငယ္တစ္ကြက္လွ်င္ ေနရာအလိုက္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း၊ ႏွစ္ ေသာင္းငါးေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ ေစ်းသည္မ်ားထံမွ ေငြယူကဒ္ေပးေနသည္ကို

ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ NGO အဖြဲ႕အစည္း အမည္တပ္၍ ကဒ္ေပၚတြင္ ေရးသားထားေသာ္လည္း ဓာတ္ပံုအေၾကာင္းအရာမ်ား ေစ်းသည္ကို ျဖည့္ခိုင္းျခင္း မရွိေၾကာင္း ယင္းဧရိယာတြင္ အကြက္ငယ္ေပါင္း ရာခ်ီရွိၿပီး ေငြေၾကးအားျဖင့္ သိန္းတစ္ရာ၀န္းက်င္ရရွိႏိုင္ ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူလမ္းမေပၚတြင္ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပ ေငြေကာက္ခံေစ်းေရာင္း ခ်ခြင့္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္မ်ားသြားလာမႈလမ္းေၾကာင္းေျပာင္း ေျပးဆြဲေနရသည္ဟု ခရီးသည္မ်ား မွ ဆိုပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာမွပလက္ေဖာင္း လူသြားစႀကၤန္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္၍လည္းေကာင္း၊ ဂဏန္းနံပါတ္ပါ ေသာ လမ္းသြယ္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳရာတြင္ ေစ်းေကာက္အေနျဖင့္ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမရွိ သကဲ့သို႔ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွစ၍ လမ္းေဘး ယာဥ္ရပ္နားမႈမ်ားတြင္ အခေၾကးေငြေကာက္ခံေနေသာ ဇုန္မ်ားတြင္ အခမဲ့ ရပ္နားခြင့္ျပဳမည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္အတြင္း လမ္းသြယ္အတြင္း တရားပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ပင္ အမ်ားျပည္သူသြားလာမႈကို ဦးစားေပးၿပီးမွ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ အမ်ားသံုးကားလမ္းမေပၚတြင္ ေငြေၾကး အမ်ားအျပား၊ ေစ်းသည္ကေလးမ်ားထံမွ တရား၀င္ေျပစာေပးျခင္း၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျပည့္စံုစြာေရးသြင္းမႈ မရွိျခင္း၊ ေကာက္ခံသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ ေဖာ္ျပမႈမရွိျခင္းတို႔အျပင္ ရရွိသည့္ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူအမ်ားသိသာျမင္သာေအာင္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားရွိမွသာ ယခုကာလ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယ ပေပ်ာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးရာေရာက္သည္ဟု ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းအသံုးျပဳသူမ်ား မွဆို သည္။

Myanmar Daily News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...