ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ႐ိုးရွင္းေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာ တစ္မ်ဳိးကို အေရာင္ျခယ္ထားေသာ စားေသာက္ဖြယ္ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္း လဲႏုိင္သည့္ ကမၻာ့ ပထမဆံုး စားသံုးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးမႈန႔္

Tuesday, 12 March 2013

႐ိုးရွင္းေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာ တစ္မ်ဳိးကို အေရာင္ျခယ္ထားေသာ စားေသာက္ဖြယ္ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္း လဲႏုိင္သည့္ ကမၻာ့ ပထမဆံုး စားသံုးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးမႈန႔္


Photo: ႐ိုးရွင္းေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာ တစ္မ်ဳိးကို အေရာင္ျခယ္ထားေသာ စားေသာက္ဖြယ္ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္း လဲႏုိင္သည့္ ကမၻာ့ ပထမဆံုး 
စားသံုးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးမႈန႔္ 


မိမိတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္ သက္ရာ စားေသာက္ ဖြယ္ရာ မ်ားကို ကမၻာ့ ပထမဆံုး စားသံုးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးမႈန္႔မ်ား ပက္ဖ်န္းျခင္း အားျဖင့္ အေရာင္တင္ ေဆးျခယ္၍ စားေသာက္ ႏုိင္ၾကၿပီ ျဖစ္ သည္။ 
စားသံုးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးမႈန္႔ဘူး မ်ားကို "Food Finish" ဟု အမည္ ေပးထားၿပီး ေရႊေရာင္၊ ေငြေရာင္၊ အနီ ေရာင္ႏွင့္ အျပာေရာင္ဟူ၍ အေရာင္ေလးမ်ဳိး ထုတ္လုပ္ ထားသည္ဟု သိရသည္။ 

ထိုေဆးမႈန္႔မ်ားသည္ အနံ႔ အရသာ မရွိေသာ္ လည္း ႐ိုးရွင္းေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ပံုေဖာ္ရာတြင္ ၎ ေဆးမႈန္႔မ်ားကို အသံုး ျပဳႏုိင္သည္။ 

စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို မိမိတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္ရာ ေဆးေရာင္ျခယ္၍ ပံုေဖာ္ ရာတြင္ ေဆးမႈန္႔မ်ားကို တစ္ထပ္ၿပီး တစ္ထပ္ ပက္ဖ်န္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး
ေဆးမ်ား ေျခာက္သြားသည္ အထိ ေစာင့္ဆိုင္းရမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ ထူးျခားေသာ စိတ္ကူးကို ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ "The Deli Garge" အမည္ရွိ အစားအစာ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီက တီထြင္ ဖန္တီးခဲ့ၿပီး
ေဆးမႈန္႔ တစ္ဗူးလွ်င္ စတာလင္ေပါင္ ၂၁ ဒသမ ၅၀ ျဖင့္ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်မည ္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ စားသံုးသူ ႏွစ္ဦးစလံုး အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျဖစ္ေစမည့္ စားေသာက္ ဖြယ္ရာမ်ား တီထြင္ ထုတ္လုပ္ျခင္းကို အလြန္ပင္
ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ၎ ကုမၸဏီမွ အသက္ ၂၉ ႏွစ္ အ႐ြယ္႐ွိ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ကယာ-လိုင္း ေနာ့စ္တ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

"The Deli Garge" ကုမၸဏီသည္ စားေသာက္ရန္ အမည္သစ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ စားေသာက္ကုန္ အနည္းငယ္ ကိုသာလွ်င္ ေဆးေရာင္ ျခယ္ ဖန္တီး၍ ေစ်းကြက္သို႔ 
တင္သြင္း ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ။

အာၾကီးမိမိတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္ သက္ရာ စားေသာက္ ဖြယ္ရာ မ်ားကို ကမၻာ့ ပထမဆံုး စားသံုးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးမႈန္႔မ်ား ပက္ဖ်န္းျခင္း အားျဖင့္ အေရာင္တင္ ေဆးျခယ္၍ စားေသာက္ ႏုိင္ၾကၿပီ ျဖစ္ သည္။
စားသံုးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးမႈန္႔ဘူး မ်ားကို "Food Finish" ဟု အမည္ ေပးထားၿပီး ေရႊေရာင္၊ ေငြေရာင္၊ အနီ ေရာင္ႏွင့္ အျပာေရာင္ဟူ၍ အေရာင္ေလးမ်ဳိး ထုတ္လုပ္ ထားသည္ဟု သိရသည္။

ထိုေဆးမႈန္႔မ်ားသည္ အနံ႔ အရသာ မရွိေသာ္ လည္း ႐ိုးရွင္းေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ပံုေဖာ္ရာတြင္ ၎ ေဆးမႈန္႔မ်ားကို အသံုး ျပဳႏုိင္သည္။

စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို မိမိတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္ရာ ေဆးေရာင္ျခယ္၍ ပံုေဖာ္ ရာတြင္ ေဆးမႈန္႔မ်ားကို တစ္ထပ္ၿပီး တစ္ထပ္ ပက္ဖ်န္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး
ေဆးမ်ား ေျခာက္သြားသည္ အထိ ေစာင့္ဆိုင္းရမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ ထူးျခားေသာ စိတ္ကူးကို ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ "The Deli Garge" အမည္ရွိ အစားအစာ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီက တီထြင္ ဖန္တီးခဲ့ၿပီး
ေဆးမႈန္႔ တစ္ဗူးလွ်င္ စတာလင္ေပါင္ ၂၁ ဒသမ ၅၀ ျဖင့္ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်မည ္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ စားသံုးသူ ႏွစ္ဦးစလံုး အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျဖစ္ေစမည့္ စားေသာက္ ဖြယ္ရာမ်ား တီထြင္ ထုတ္လုပ္ျခင္းကို အလြန္ပင္
ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ၎ ကုမၸဏီမွ အသက္ ၂၉ ႏွစ္ အ႐ြယ္႐ွိ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ကယာ-လိုင္း ေနာ့စ္တ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"The Deli Garge" ကုမၸဏီသည္ စားေသာက္ရန္ အမည္သစ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ စားေသာက္ကုန္ အနည္းငယ္ ကိုသာလွ်င္ ေဆးေရာင္ ျခယ္ ဖန္တီး၍ ေစ်းကြက္သို႔
တင္သြင္း ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ။

အာၾကီး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...